Bdělým náležejí práva

Profesionalita a osobní přístup

O nás

Advokátní kancelář působí na trhu právních služeb od roku 1990, a to nejdříve jako samostatná advokátní kancelář JUDr. Jiřího Stránského a od roku 2007 pak jako sdružení advokátů. Advokátní kancelář tvoří advokáti - partneři, spolupracující advokát a administrativní pracovníci. Advokátní kancelář dále využívá služeb externích pracovníků, jako jsou daňoví poradci a účetní, soudní znalci, tlumočníci, a to dle požadavků klienta na komplexnost poskytované služby. Právní služby poskytujeme především na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje, v případě potřeby též na celém území České republiky. Advokátní kancelář má sídlo v Praze.

Naší ctižádostí je poskytovat takové služby, které beze zbytku splní i ta nejnáročnější zadání klientů.

Při poskytování právních služeb ctíme tyto hlavní zásady:

  • Profesionalita - Profesionalita poskytovaných služeb je základní charakteristikou naší činnosti. Zachováváme vysokou úroveň vypracovávaných dokumentů a celkovou kvalitu poskytovaných služeb tak, abychom dosáhli nejvhodnějšího řešení daného problému. Vždy vyvineme maximální úsilí o dosažení co nejlepšího profitu pro klienta.
  • Osobní přístup - Za veškeré poskytované služby je zodpovědný vždy konkrétní člen naší kanceláře, kterého si klient zvolí nebo jehož právní zaměření nejlépe odpovídá potřebám klienta. Na uvedeného člena kanceláře, který je klientovi zodpovědný za poskytnutí služby řádně a včas, se může klient v jakékoli věci vždy obrátit.
  • Pohotovost - Zadané úkoly a problémy řešíme v co nejkratším čase v maximální snaze přizpůsobit se potřebám klienta. Klienti se na nás mohou kdykoli obrátit, vždy je jim k dispozici některý z členů naší kanceláře. Klientem určené termíny jsou pro nás závazné.
  • Perspektiva - Upřednostňujeme dlouhodobé vztahy s našimi klienty, neboť naším cílem je rozpoznat potřeby klientů též z dlouhodobého hlediska. Také díky tomu můžeme pomoci klientům předcházet nebo alespoň minimalizovat možná budoucí rizika a poskytovat tak naše služby co nejefektivněji.
  • Optimalizace - Velký důraz klademe na hospodárnost nákladů vynaložených klientem za poskytovanou službou. Před vynaložením těchto nákladů si vždy vyžádáme Váš souhlas.

Právní služby

Zastupování před soudy a v rozhodčím řízení

Pro všechny oblasti nabízených služeb poskytujeme právní pomoc i ve sporné agendě, tedy při ....

Více
Pro všechny oblasti nabízených služeb poskytujeme právní pomoc i ve sporné agendě, tedy při zastupování našich klientů ve sporech vedených mimosoudně, jakož i v řízeních řešených soudní cestou, popř. prostřednictvím rozhodčího řízení. Významnou část naší práce tak představuje právní zastoupení před soudy či jinými orgány. Poskytujeme našim klientům potřebnou právní pomoc, ať již mají v úmyslu někoho žalovat nebo jsou sami stranou žalovanou. V těchto záležitostech vedeme za klienta jednání s protistranou s cílem dosáhnout smírné dohody a následně s klientem projednáme možnosti dalšího vedení sporu. Pokud dojde k dosažení dohody s protistranou, pak jsme připraveni navrhnout znění dohody či smlouvy, řešící úpravu vzájemných vztahů sporných stran. V případě volby soudního či rozhodčího řízení přebíráme komplexní právní zastoupení v řízení, tedy sepisujeme odpovídající návrhy na zahájení soudního či rozhodčího řízení nebo vyjádření strany žalované a účastníme se všech soudních jednání. V případě neuspokojivého výsledku některé fáze řízení podáváme veškeré řádné i mimořádné opravné prostředky a pro dosažení úspěchu ve věci jsme připraveni se domoci práv našich klientů i u Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu či Evropského soudu pro lidská práva. Jsme tak schopni dosáhnout úspěchu i ve skutkově i právně velmi složitých případech, o čemž svědčí též řada průlomových rozhodnutí českých soudů, jejichž vydání jsme při zastupování našich klientů dosáhli.

Obchodní právo

Našim klientům poskytujeme právní služby prakticky ve všech oblastech obchodního práva.

Více
Našim klientům poskytujeme právní služby prakticky ve všech oblastech obchodního práva. Klientům poskytujeme právní poradenství při jejich každodenní činnosti, sepisujeme či posuzujeme návrhy smluv a klienty zastupujeme ve všech druzích soudních i jiných řízení. Klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti zakládání a změn korporací.

Občanské a pracovní právo

V oblasti práva občanského poskytujeme právní služby občanům, společnostem, orgánům místní samosprávy i státním orgánům.

Více
V oblasti práva občanského poskytujeme právní služby občanům, společnostem, orgánům místní samosprávy i státním orgánům. V této oblasti poskytujeme naše služby zejména ve vztazích občansko-právních, pracovních a rodinných. Poskytujeme komplexní právní služby v oblast nemovitostí. Ať již se jedná o nákup, prodej, darování či pronájem nemovitostí, rádi Vám poskytneme naší odbornou pomoc. Jsme připraveni pružně a rychle navrhnout adekvátní smluvní zajištění (vč. advokátních úschov), jakož i pomoci při ukončení již uzavřených smluv, a to ze strany kteréhokoliv účastníka smlouvy. Zajišťujeme též vymáhání dlužného nájemného nebo právní pomoc při porušování nájemní smlouvy pronajímatelem nebo nájemcem. Služby v oblasti pracovního práva pokrývají především sepis veškerých pracovněprávních dokumentů, ať již se jedná o vznik, změny nebo ukončení příslušného pracovněprávního vztahu.

Insolvenční právo

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti insolvenčního řízení, ať již při zastupování věřitelů ...

Více
Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti insolvenčního řízení, ať již při zastupování věřitelů, dlužníků či insolvenčních správců. Tyto zkušenosti nám napomáhají při poskytování právní pomoci věřitelům při uplatňování jejich práv v celém průběhu insolvenčního řízení, včetně souvisejících incidenčních sporů. Stejně tak jsme připraveni poskytnout právní ochranu též dlužníkovi, a to před zahájením jakož i v průběhu insolvenčního řízení.

Právo duševního vlastnictví

V oblasti práva duševního vlastnictví se zaměřujeme na právní služby související se zápisy ochranných známek ...

Více
V oblasti práva duševního vlastnictví se zaměřujeme na právní služby související se zápisy ochranných známek národních i mezinárodních (společenstevní ochranná známka apod.) a jsme tak připraveni poskytnout vysoce odborné právní poradenství v souladu s českým právním řádem a právem EU. Poskytujeme též další právní služby při ochraně nehmotných statků našich klientů ohrožených neoprávněnými zásahy do majetkových či osobnostních práv chráněných občanským zákoníkem a autorským či jinými zákony nebo při zásazích do práv k obchodnímu tajemství, ochranné známce jakož i nekalosoutěžním jednáním. V takových případech jsme připraveni dosáhnout ukončení takových neoprávněných zásahů a náhrady majetkové či nemajetkové újmy.

Finanční a municipalní právo

Poskytujeme právní služby v oblasti daňového a celního řízení, a to včetně zastupování před soudy ...

Více
Poskytujeme právní služby v oblasti daňového a celního řízení, a to včetně zastupování před soudy v případech nezákonného jednání finančních úřadů. Poskytujeme právní služby městským částem hl. m. Prahy i jiným obcím, a to jak v oblasti běžné smluvní agendy a řešení aktuálních právních problémů, tak i při zastupování v soudních sporech s třetími subjekty jakož i při zastupování vůči státním institucím a organizačním složkám státu.

Správní právo

V oblasti správního práva poskytujeme právní služby zejména v územních, stavebních a souvisejících řízeních ...

Více
V oblasti správního práva poskytujeme právní služby zejména v územních, stavebních a souvisejících řízeních dle stavebního zákona a zvláštních právních předpisů. Jsme tak připraveni poskytnout vysoce odborné právní poradenství především v oblastech investiční výstavby a související ochrany životního prostředí. V této oblasti se zabýváme zejména zastupování před orgány státní správy a samosprávy všech stupňů, zastupování v rámci správního soudnictví ve věcech soudního přezkumu správních rozhodnutí včetně zastupování u Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.

Trestní a přestupkové právo

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby i v oblasti práva trestního, a to zejména v oblasti hospodářských trestných činů.

Více
Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby i v oblasti práva trestního, a to zejména v oblasti hospodářských trestných činů. Právní služby jsou poskytovány jak v řízení přípravném (tzv. vyšetřování prováděné policejními orgány), tak v řízení před soudy všech stupňů (včetně zastupování u Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu). V této oblasti práva jsme připraveni poskytnout účinnou právní pomoc obviněným a obžalovaným ale i poškozeným nebo zúčastněným osobám. Naším cílem je věnovat jednotlivým případům vysoce individuální přístup, a to jak z hlediska dalšího vedení a postupu ve věci, tak při překládání všech přípustných důkazních prostředků. Za tímto účelem spolupracujeme se soudními znalci a jinými externími specialisty. Zvláštní pozornost věnujeme obhajobě vazebně stíhaných obviněných, kde se snažíme o nahrazení vazby zárukou, dohledem, slibem nebo tzv. kaucí.

Další

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů ...

Více
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Náš tým

Emeritní partner


V advokacii působil od roku 1972 do roku 2022, nejdříve v Ostravě (pod školiteli: JUDr. Ota Pechan, JUDr. Matyáš Bratter, JUDr. Vlastimil Ševčík), od roku 1980 působil v Praze (jako advokát v advokátní poradně č. 3), od roku 1990 jako samostatný advokát. Od počátku se snažil poskytovat komplexní právní služby pro nejširší klientelu. Ve snaze o další zkvalitnění služeb změnil na začátku roku 2007 organizaci advokátní kanceláře a založil sdružení Stránský & Partneři. K 1.12.2022 odešel do zaslouženého důchodu, se svými bývalými partnery je však nadále v častém kontaktu, a ti tak s jeho souhlasem ponechali jeho jména v názvu advokátní kanceláře.

Partner


V advokacii působí od roku 2003, nejprve jako koncipient Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Stránského, od roku 2007 pak jako advokát ve sdružení advokátů Stránský & Partneři jako jeden z partnerů advokátní kanceláře.

Poskytuje komplexní právní služby téměř ve všech oblastech práva. Specializuje se na spornou agendu, tedy na zastupování v nejrůznějších typech soudního i správního řízení, ať už v oblasti občanskoprávních či obchodních sporů, obhajoby v trestním řízení nebo soudního přezkumu správních rozhodnutí.

Email: uherek@lastresort.cz

ID datové schránky: 42bf28x

Partner


V advokacii působí od roku 2008, nejprve jako koncipient advokátní kanceláře Stránský & Partneři, od roku 2012 pak jako advokát ve sdružení advokátů Stránský & Partneři jako jeden z partnerů advokátní kanceláře.

Je advokátem vykonávající generální praxi se zaměřením na obchodní, občanské a trestní právo.

Email: horak@lastresort.cz

ID datové schránky: munhh44

Partner


V advokacii působí od roku 2010, nejprve jako koncipient advokátní kanceláře Stránský & Partneři, od roku 2014 pak jako advokát ve sdružení advokátů Stránský & Partneři jako jeden z partnerů advokátní kanceláře.

Je advokátem vykonávající generální praxi se zaměřením na obchodní, občanské a trestní právo.

Email: hlavac@lastresort.cz

ID datové schránky: fqmax3n

Mgr. Petr Reichelt

Spolupracující advokát

Pojištění profesní odpovědnosti

Účastníci sdružení STRÁNSKÝ & PARTNEŘI jsou pro případ odpovědnosti za škodu z výkonu advokacie pojištěni u Česká podnikatelská pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění ve výši 50.000.000,- Kč.

Kontakt

Recepce:
Tel: +420 283 890 363

Email: advokati@lastresort.cz

Adresa: Jandova 8, 190 00 Praha 9
Česká republika